Kế hoạch nghỉ hưu.

Sì Gòn … 🌙 … ☁ … ☔.

K HOCH NGH HƯU.

Tui tên là: Moe Moe

Ngày sinh: x+2/ x+1/ 199x.

Chủ blog: BCS.

Nghề nghiệp: ( Hiện chưa có việc )

Hôm nay, tui sẽ lên kế hoạch trước ngày ngác phím về hưu, tức là tui sẽ nghỉ edit và quay về vòng tay Đại thần “Hóng”, Đại thần “Lót dép”, Đại thần “QT”, etc.

Nguyên nhân: Tự đặt cột mốc cho mình, tự thúc ép bản thân, nếu một ngày chán muốn bỏ thì lôi ra ngắm.

Tui thề sẽ nghỉ hưu nếu hoàn thành được các công việc sau:
Tiếp tục đọc