KXCVNM – Nam quán 7

Ta ở nam quán phá CP

Thể loại: Cổ trang, 1×1, ngược, SE.

Biên tập: Moe Moe

***

☆, Bảy

Vết thương trên trán Tịch Đăng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, lúc đập đầu còn anh dũng mười phần. Khiến cho tú ông nôn nóng không thôi.
Tiếp tục đọc