KXCVNM – Nam quán 5

Ta ở nam quán phá CP

Thể loại: Cổ trang, 1×1, ngược, SE.

Edit: Tiểu Phong

Beta: Moe Moe

***

-Năm-

Tịch Đăng nắm áo An Cảnh Ngọc, nhìn hắn khẩn cầu, mặc dù không nói chuyện, An Cảnh Ngọc vẫn hiểu ý y.
Tiếp tục đọc