[TTL] PN: 100 câu hỏi phu phu

Editor: Moe Moe

♫ Ngoại truyện ♫

100 câu hỏi phu phu.

Đạo diễn: Mọi người chuẩn bị vào vị trí, 3,2,1 … Action!

  1. Hai bạn, xin cho biết tên?

Kiều Khả Nam (Sẽ gọi tắt là Kiều): Kiều Khả Nam

Lục Hành Chi (Sẽ gọi tắt là Lục): Lục Hành Chi.

Dẫn chương trình (MC): Có tên gọi khác không? Tiếp tục đọc